หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สายลำโพง
นายมารุต ศรีผึ้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง
วิสัยทัศน์ อบต.สายลำโพง
"องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง
เป็นชุมชนน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี
และทุกชีวิตอยู่ดีกินดี สามารถพึ่งพาตนเองได้"
ศาสนสถานในตำบล
สายลำโพง
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
สายลำโพง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สายลำโพง
องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วตำบลสายลำโพงขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไปครับ
 
 
 
 
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์โรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉ [ 27 เม.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เ [ 26 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดสายลำโพงใต้ จำนวน 2 ช่วงๆที่ 1.จา [ 23 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจันทร์ จุดเริ่มต้นจากบริเวณนา [ 23 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉ [ 23 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสองห้อง จุดเริ่มต้นจากบริเว [ 23 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองหล่อ หมู่ที่ 10 ตำบลสายล [ 20 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนสายลำโพงใต้ จุดเริ่มต้นจ [ 20 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงขยายเสริมดินคันทางผิวจราจร ลงผิวจราจรลูกรัง บริเวณสายบ้านครูเ [ 20 เม.ย. 2564 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผค 9094 นครสวรรค์ จำนวน 1 คั [ 20 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดสายลำโพงใต้ จำนวน 3 ช่วงๆที่ 1.จา [ 8 เม.ย. 2564 ]จ้างงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปาน จากบริเวณทางหลวง 111 [ 8 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) องค์การบริหารส่ว [ 8 เม.ย. 2564 ]ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 25 [ 8 เม.ย. 2564 ]

 
 
แผนงานสาธารณสุข (2561-2565) [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 117  
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (2561-2565) [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
 
แผนกลยุทธ์ 2561-2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
 
ที่ นว 0023.3/466 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว10946 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11067 การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) [ แนบ1 ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11133 ขอขอบคุณ  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11227 ประเด็นการตรวจของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว11221 การโอนเงินภาษีมูลค่าตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว11193 จัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/11186 แจ้งการโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว11190 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/ว11021 การประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว10923 หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวิสัย  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/11010 แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงาน  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว464 การส่งเงินสมบทเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว10941 ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรายต่อ)  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว10944 จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช 2563  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/1101 การอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยากรการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11022 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11023 แนวทางการปฏิบัติการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว10681 ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์ การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว10797 การประชุมชี้แจ้งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
 
 
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว923  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว927  [ 7 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว13 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว922  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว913  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว912  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
 
 

กลุ่มอาชีพแกะสลักวงฆ้องมอญ

วัดสายลำโพงเหนือ
 
 
 
ทต.บางประมุง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางประมุง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บางประมุง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางประมุง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.บางประมุง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบางประมุง ประจำปี 2564 [ 9 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองตางู สำรวจความเสียหายบ้านเรือนที่พักอาศัยจากเหตุวาตภัย [ 8 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.ท่าตะโก ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแร [ 8 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.ท่าตะโก ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแร [ 8 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.ท่าตะโก ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแร [ 8 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.ท่าตะโก ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแร [ 8 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โอนเงินงบประมาณ 256 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ทต.หนองเบน 📌📌 คู่มือวัคซีน สู้โควิด ฉบับประชาชน 📌📌 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.หนองเบน 📢📢 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองเบน ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้ส [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.หนองเบน 📢📢 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองเบน ออกให้บริก [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
ทต.หนองเบน 📢📢 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองเบน ออกให้บริก [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ สายฉอกน้ำ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
 
 
จะขอน้ำใช้ต้องติดต่ออย่างไรคะ (28 เม.ย. 2564)    อ่าน 19  ตอบ 1  
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บ อบต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า (6 เม.ย. 2564)    อ่าน 3381  ตอบ 0  
องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง รับโอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างร (17 เม.ย. 2563)    อ่าน 826  ตอบ 0  
ขอเชิญประชุมปลัดอบต.นครสวรรค์ (10 ธ.ค. 2562)    อ่าน 6474  ตอบ 1  
องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ขอประชาสัมพันธ์รับโอ (13 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1189  ตอบ 0  
อบต.สายลำโพง รับโอนนายช่างโยธา 2 (26 มี.ค. 2558)    อ่าน 1022  ตอบ 0  
อบต.สายลำโพง รับโอนย้าย นักพัฒนาชุมชน (7 ต.ค. 2557)    อ่าน 1351  ตอบ 0  
เรียน ท่านนายก อบต (12 ก.พ. 2557)    อ่าน 1487  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่งค่ะ (12 ก.พ. 2557)    อ่าน 1152  ตอบ 2  
มารยาทของผู้บริการประชาชน (12 ก.พ. 2557)    อ่าน 1172  ตอบ 2  
รับสมัครงานราชการ (23 ก.พ. 2555)    อ่าน 1432  ตอบ 0  
สถานการณ์น้ำเป็นไงบ้าง (19 ต.ค. 2554)    อ่าน 1186  ตอบ 1  
ภาษาอังกฤษ ที่ใช้กับท้องถิ่น (7 ต.ค. 2554)    อ่าน 995  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ อบต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ค่ะ (7 ก.ย. 2554)    อ่าน 1156  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-22519
 
 
Like us on facebook
 
 
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.สายลำโพง พัฒนาในด้านใด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพประชาชน
 
 

     
 
     
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

ของดีของอร่อย
สายลำโพง

ของดีของอร่อย
สายลำโพง
ของดีของอร่อยสายลำโพง