หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

     
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทน้ำมันดีเซล เพื่อนำวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เติมรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลดินคา หมายเลขทะเบียน บย 1879 นครสวรรค์  20 ต.ค. 2563 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการพิมพ์เอกสารและงานสารบรรณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของสำนักงานปลัด  12 ต.ค. 2563 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน เอกสาร งานธุรการ งานรับ–ส่งหนังสือ,งานบันทึกข้อมูลต่างๆ,งานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-8813 นครสวรรค์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   12 ต.ค. 2563 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   12 ต.ค. 2563 34
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   12 ต.ค. 2563 32
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 8813 นครสวรรค์. รหัสครุภัณฑ์ 001-44-0001 จำนวน 1 คัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  12 ต.ค. 2563 39
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 มาเติมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน คือรถบรรทุกน้ำ ประเภทรถดับเพลิง เลขทะเบียน บล 6306นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์ 003-53-0001 จำนวน 1 คัน และรถดับเพลิง เลขทะเบียนผค 9094 นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์ 003-62-0002 จำนวน 1 คัน  12 ต.ค. 2563 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานปลัด   12 ต.ค. 2563 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน สาธารณภัย ดังนี้ งานธุรการ/งานสารบรรณ,งานอปพร,งานด้านยาเสพติด,งานขยะและงานบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์งานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของสำนักงานปลัด   12 ต.ค. 2563 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแม่บ้าน ของสำนักงานปลัด   12 ต.ค. 2563 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเกษตรและดูแลรักษารับผิดชอบรถจักรยานยนต์ ของสำนักงานปลัด   12 ต.ค. 2563 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ของสำนักงานปลัด   12 ต.ค. 2563 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคนสวน ของสำนักงานปลัด   12 ต.ค. 2563 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง ของสำนักงานปลัด   12 ต.ค. 2563 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกรังลงซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ได้รับความเสียหาย หมู่ที่ 6,13 และหมู่ที่ 16 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมปรับเกรดเกลี่ยแต่งพื้นทางที่ซ่อมแซมถนนที่เสียหาย   12 ต.ค. 2563 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของสำนักงานปลัด  12 ต.ค. 2563 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า เพื่อช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า และช่วยงานด้านระบบประปา งานช่วยสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน ของกองช่าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564   12 ต.ค. 2563 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่วยสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน และช่วยงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า ช่วยงานด้านระบบประปา ของกองช่าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564   12 ต.ค. 2563 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานปฏิบัติงานสำรวจของกองช่าง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่วยสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน และงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานสำรวจโครงสร้างพื้นฐานและช่วยงานด้านเอกสาร การจัดพิมพ์เอกสาร ช่วยจัดเตรียมเอกสารช่วยงานเดินเอกสาร ช่วยงานถ่ายเอกสาร ช่วยงานด้านพัสดุ ของกองช่าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564  12 ต.ค. 2563 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรับผิดชอบงานเขียนแบบ(ด้วยระบบคอมพิวเตอร์)และช่วยงานสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า ช่วยงานด้านระบบประปา ของกองช่าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564   12 ต.ค. 2563 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานดูแลระบบประปาหมู่บ้านและงานอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพงเป็นผู้ดูแล งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564   12 ต.ค. 2563 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้สำหรับไว้ใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแค็บ ยี่ห้อ Isuzu หมายเลขทะเบียน กพ 6588 นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์ 001-57-0002 จำนวน 1 คัน,รถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน 1กน 8497 นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์ 024-63-0001 จำนวน 1 คัน,เครื่องพ่นละอองฝอย รหัสครุภัณฑ์ 801-58-0001, 801-63-0002,801-63-0003 จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง   12 ต.ค. 2563 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  9 ต.ค. 2563 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวา เรื่อท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ พร้อมใช้งานตามโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ   1 ต.ค. 2563 36
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม และดำเนินการเสริมดินเป็นช่วงๆ จำนวน 3 ช่วง รวมความยาว 180 .00 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมลงผิวจราจรหินคลุก ถนนสายหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลสายลำโพง  29 ก.ย. 2563 36
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  28 ก.ย. 2563 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง  28 ก.ย. 2563 36
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-59-0032 จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลัง  25 ก.ย. 2563 45
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง  25 ก.ย. 2563 46
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนภาษี เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   25 ก.ย. 2563 42
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
  
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-22519
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10