หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ก.ย. 2563 32
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าตะโก   โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลท่าตะโก ประจำปีงบประมาณ 2563   23 ก.ย. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พนมเศษ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ก.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว      23 ก.ย. 2563 4
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 3332 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี 2563   23 ก.ย. 2563 6
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3331 เรื่อง การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   23 ก.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยร่วม   ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   23 ก.ย. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย   นายบรรจง แตงน้อย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และ จิตอาสาตำบลหนองกรด ร่วมกันพัฒนาถนนสายคลองเคียน-หอมพัฒนา-บ้านพลัง หมู่ 14-3   23 ก.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางมะฝ่อ   การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลบางมะฝ่อrmance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ   23 ก.ย. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับกฤชใต้   ประกาศผู้ชนะราคาขุดลอกคลอกหมุ่ที่ 8 7600   23 ก.ย. 2563 6
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ดส.ที่ นว 0023.14/ว3663 ลว.23.09.63 การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิคสภาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   23 ก.ย. 2563 25
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ดส.ที่ นว 0023.14/ว 3652 ลว.23.09.63 การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน   23 ก.ย. 2563 7
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ดส.ที่ นว 0023.14/ว 3652 ลว.2309.63 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   23 ก.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระทะเล   รับใบประกาศผลปฏิบัติงานดีเด่นด้านส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   23 ก.ย. 2563 68
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 3654 ลว.23.09.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คุ้มค่า ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ   23 ก.ย. 2563 15
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 3655 ลว.23.09.63 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564   23 ก.ย. 2563 7
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/3656 ลว.23.09.63 การรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี 2563   23 ก.ย. 2563 8
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 3657 ลว.23.09.63 การดำเนินงานตามแผนมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณราจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2563   23 ก.ย. 2563 7
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ดส. ที่ นว 0023.14/ว 3658 ลงวันที่ 23.09.63 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค   23 ก.ย. 2563 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ก.ย. 2563 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ก.ย. 2563 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 2 หลัง (ศพด. ม.4 บ้านชุมม่วง) ประจำปีงบประมาณ 2563   23 ก.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 2 หลัง (ศพด. ม.4 บ้านชุมม่วง) ประจำปีงบประมาณ 2563   23 ก.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โกรกพระ   ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   23 ก.ย. 2563 6
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองเบน   วันที่ 22 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองเบน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลหนองเบน   23 ก.ย. 2563 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,968
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-22519
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10