หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สายลำโพง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
 

แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน และพืชเศรษฐกิจ
 
 

แนวทางส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

แนวทางสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

แนวทางส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่สำหรับ ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจ อย่างทั่วถึง

แนวทางส่งเสริมสาธารณสุข เพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทางสร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

แนวทางส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่

แนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

แนวทางส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/ชุมชน เพื่อการพัฒนา

แนวทางส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
 
 

แนวทางพัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร

แนวทางพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร

แนวทางพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

แนวทางพัฒนาทางการตลาดอย่างเป็นระบบ

แนวทางสนับสนุน และส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
 
 

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน การวางและจัดทำผังเมืองรวม

แนวทางส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีศักยภาพ
 
 

แนวทางส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพ

แนวทางส่งเสริมประชาธิปไตย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคม ในการบริหารจัดการท้องถิ่น

แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 

แนวทางส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลสายลำโพง ให้มีศักยภาพ

แนวทางส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว

แนวทางส่งเสริมด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10